Privacyverklaring AVG

 

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Gijs van Ouwerkerk Fotografie (hierna aan te duiden met ‘Gijsvofoto’) persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Gijsvofoto inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Gijsvofoto zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Gijs van Ouwerkerk Fotografie, gevestigd in Enschede
gijs@gijsvofoto.nl
KvK-nummer: 08168543

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De persoonsgegeves die Gijsvofoto verwerkt kunnen de volgende gegevens bevatten.

Algemene persoonsgegevens

– voornamen en achternaam
– geslacht
– nationaliteit
– huwelijkse staat
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres
– domeinnaam
– bankrekeningnummer
– werkgever
– foto’s of videobeelden

Bijzondere persoonsgegevens

– ras / etniciteit
– politieke opvattingen
– religie/levensbeschouwing
– lidmaatschap vakbond
– gezondheid
– biometrische identificatie (gezichtsherkenning toegepast op foto’s d.m.v. software)
– seksuele leven
– strafrechtelijke veroordelingen

Verwerkingsgrond

Gijsvofoto verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien ten minste een van de volgende stellingen van toepassing is:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Gijsvofoto met betrokkene heeft gesloten
c. Gijsvofoto een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van Gijsvofoto, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Gijsvofoto aan betrokkene

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
– uitvoering opdracht van opdrachtgever of overeenkomst met betrokkene
– facturatie
– afleveren producten (foto’s of ander materiaal) of diensten
– informatie over wijzigen producten en diensten
– marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
– telefonisch contact, e-mailcontact
– uitvoering wettelijke verplichtingen
– om foto’s en video’s terug te kunnen vinden in het archief

Delen van persoonsgegevens met derden

Gijsvofoto verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gijsvofoto blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Gijsvofoto zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen:
– Wettelijke grondslag: Gijsvofoto houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen
– Foto’s en video’s: Tot beëindiging van het bedrijf van Gijsvofoto
– Persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen en foto’s en video’s terug te kunnen vinden in het archief: Tot beëindiging van het bedrijf van Gijsvofoto

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan door Gijsvofoto door middel van telefoon of e-mail te benaderen. Gijsvofoto zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Gijsvofoto gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Gijsvofoto vastgelegde persoonsgegevens

Gijsvofoto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Gijsvofoto. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Gijsvofoto onmiddelijk alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van
het datalek zo veel mogelijk te beperken. Gijsvofoto meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Gijsvofoto onmiddelijk contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Gijsvofoto via het e-mailadres gijs@gijsvofoto.nl.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Gijsvofoto schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s en video’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelrelease en/of quitclaim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Met dank aan DuPho.nl